Радиус: Изключено
Радиус:
км Set radius for geolocation
Търсене

АНАЛИЗ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА БЯЛА

Обща характеристика на пътната инфраструктура в област Русе

Основните пътни артерии от републиканската пътна мрежа в Област Русе са ветрилообразно разположени и концентрирани в и около гр. Русе. Най-важните от тях са първокласен път I-5 (Е-85 Русе-Велико Търново), първокласен път I-2 (Е-70 Русе-Варна), второкласен път II-21 (Русе-Силистра), Кубрат) и третокласен път III-501 (Русе-Две могили-Бяла). Всички те се явяват вход и изход в Република България през ГКПП Дунав-мост. Общата дължина на републиканската пътна мрежа в Област Русе към 31.12.2011 г. е 512 км, от които 110 км I клас, 155 км II клас и 247 км III клас.
В основната си част републиканската пътна инфраструктура е в добро експлоатационно състояние. Най-натоварен и с най-голям брой пътни инциденти е първокласен път I-5 (Е-85 Русе – Велико Търново) в отсечката Русе-Бяла, която свързва направленията Русе-София и Русе-Свиленград. С оглед подобряването на безопасността на движение по първокласен път I-5 (Е-85 Русе-Велико Търново) е необходимо в най-кратки срокове да се извърши проектиране, реконструкция и изграждане на четири платна за движение.
Общинските пътища (бивши IV клас) играят изключително важна роля в социално-икономическото развитие на местно ниво. Общата дължина на общинските пътища на територията на Област Русе е 569.05 км, от които 450.7 км са бивши четвъртокласни и 118.35 км – местни пътища. Изградената общинска (четвъртокласна) пътна мрежа на територията на Област Русе продължава да бъде в незадоволително състояние. Основната част от общинските пътища са с трайна асфалтова настилка, но в повечето случаи по нея са извършвани само текущи ремонти. Асфалтовите покрития са износени поради доста честото използване на пътищата от тежки селскостопански машини. Показателен е фактът, че през периода субсидиите от държавния бюджет за изграждане и основен ремонт на общинската пътна мрежа ежегодно нарастват, но не се увеличават значително и стигат само за частично изкърпване и преасфалтиране на малки участъци. Общините имат нужда от допълнително финансиране и помощ от държавата за цялостно решаване на проблемите, свързани с преасфалтиране на определени участъци, поставяне на нова вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, пътни знаци и указателни табели, ремонт на пътните съоръжения. От първостепенно значение за бъдещото развитие на туризма в Област Русе е да се предприемат необходимите ремонтни дейности по пътищата водещи до културно-историческите обекти и забележителности (Басарбовски скален манастир, Ивановски скални църкви, Червенската крепост, пещерата „Орлова чука”). Очевидно само със средствата, отпускани от републиканския бюджет, проблемите със състоянието на общинската пътна мрежа не могат да бъдат решени. След 01.01.2007 г. в условията на членството на Р. България в ЕС са предоставени нови възможности за финансиране на проекти за изграждане и реконструкция на общинските пътища.
По-голямата част от общините посочват като приоритетни пътищата от 1-ва и 2- ра категория съгласно Решение на МС №236/13.04.2007 г. По техни данни са започнали прединвестиционни (предпроектни) проучвания и подготовка на проектни предложения за изграждане и реконструкция на общински пътища по Програмата за развитие на селските райони (мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”), с изключение на Община Русе, която попада в обхвата на градските агломерации и е изключена от тази програма. Друга възможност предоставя ОП ТГС „Румъния-България” (Приоритетна ос 1 „Достъпност”), по която се изпълняват проекти за ремонт на общинска пътна мрежа с трансграничен ефект. Като пример Община Русе реализира проект за цялостно решаване на проблемите по бул. „Тутракан” на стойност 7 859 392 евро. Уличната мрежа в населените места от Област Русе е в сравнително добро състояние от гледна точка на изграденост, но не и от гледна точка на конструкция и технически параметри. Като цяло в градовете тя е по-добра от тази в малките населени места. Нейната дължина надхвърля в пъти дължината на общинската пътна мрежа и затова е обяснимо, че възстановяването и рехабилитацията й ще бъде доста по- продължително (средно в населените места дължината й варира от 15 до 40 км). Още повече, че преди да се извършат планираните ремонти трябва да се реализират проектите за подмяна на водопроводи и полагане на канализационни мрежи. Необходимо е да се подчертае, че разрешаването на проблемите с обновяването на облика на населените места е на вниманието на общините и се отчита в техните годишни доклади, но поради забавяне отварянето на процедурите за финансиране по оперативните програми, много голяма част от инвестиционните намерения остават само като идеи без да има видим резултат. Не може да не се отчете и факта, че мерките предвидени в Програмата за развитие на селските райони, свързани с подобряването на инфраструктурата в населените места стартираха едва в края на 2008 г.

Характеристика на пътната мрежа в община Бяла

Съществуващата пътна мрежа в община Бяла се състои от републиканска и общинска пътна мрежа. През територията на общината и в непосредствена близост до град Бяла преминава първокласен път I-5 /Русе-Велико Търново-Подкова/ – част от Европейски транспортен коридор №9. Той дава възможност за бързо транспортиране на пътници и товари до областния център-гр. Русе /в рамките на 30-40 мин./, гр. Борово /10-15 мин./, гр. Велико Търново /50-60 мин./ и много други дестинации. Равнинният релеф и средищното местоположение на общината благоприятстват развиването на гъста пътна мрежа. ЖП гара Бяла е разположена на 4-та жп линия /Русе-Г. Оряховица-Подкова/. Денонощно през гарата преминават над 15 пътнически, бързи и международни влакове направленията Русе и Горна Оряховица.
Състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа, които преминават през територията на община Бяла е сравнително добро и се поддържат от Областно пътно управление. Общо IV-класната пътна мрежа на територията на общината е с дължина 42 400 метра. Вътрешната улична мрежа в гр. Бяла е с дължина 48 км, почти изцяло благоустроена – изпълнена с трайна асфалтова и бетонова настилка. За останалите населени места, с дължина на уличната мрежа от 170 км е благоустроена 130 км. Основният проблем е дългогодишният срок на експлоатация без извършване на текущи ремонти за поддържането и и недостигът на средства за извършване на необходимите ремонти. Пътните настилки на улиците от първостепенната улична мрежа са изградени преди повече от 20 години. На много участъци от тези улици настилките се нуждаят от цялостна реконструкция. Наличният финансов ресурс на този етап позволява да се извършват само дейности по изкърпване на особено компрометираните участъци пътна настилка. Подобно е състоянието и на тротоарните настилки, които са изграждани заедно с улиците. Независимо от това община Бяла ремонтира и рехабилитира около 20 км. от тротоарите по основни улици от градската мрежа през 2013 година. Община Бяла е изготвила инвестиционен проект за рехабилитиране на пътните настилки по някои от основните улици от град Бяла, село Полско Косово , село Ботров и квартал гара Бяла, за изпълнението на който ще се кандидатства за финансиране по към подходяща оперативна програма.
Транспортната инфраструктура е с определящо значение за регионалното развитие и основен фактор за конкурентоспособност. Разпределението на пътната мрежа показва нисък относителен дял на автомагистралните мрежи и първокласните пътища в страната, което възпрепятства нарастването на транзитния трафик и междурегионалните връзки. Териториалното разпределение на пътищата от висок ранг е от решаващо значение за мобилността на населението и транспортната достъпност до услуги с високо качество / здравни, образователни, културни и др./. Връзките между общинския център – гр. Бяла и областния център – гр. Русе се осъществяват по международен първокласен път I-5 и по ж.п. линията Русе-Горна Оряховица-София. Общинските пътища са в задоволително състояние. На много места асфалтовата настилка на уличната мрежа е износена до основата. Това налага извършването на основен ремонт и преасфалтиране на голяма част от улиците.
В град Бяла уличните настилки са изградени почти 100% и са с асфалтово покритие. Състоянието на настилките и тротоарите е лошо вследствие на износване, многократно разкопаване и некачествено възстановяване и неравности по пътните и тротоарни платна. Наложително е бърза реконструкция, основен и среден ремонт на уличната мрежа, която е в лошо състояние.
Конфигурацията на пътната мрежа е предимно радиална, насочена към общинския център. Общинските пътища са изградени предимно с асфалтово покритие. Като цяло общинската пътна мрежа все още е в лошо състояние. Превантивното и текущо поддържане на общинската пътна мрежа включва комплекс от дейности, строителни и монтажни работи, колкото да съществуват пътищата. Необходимо е извършване основна рехабилитация на общинските пътища.
В обхвата на този проект са посетени уличните участъци в община Бяла, предвидени за рехабилитация по Програмата „Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, за финансиране на проектно предложение „B-Ten – Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure“ и чрез визуално наблюдение и преки измервания (с лазерна рулетка) са описани параметрите на всеки един от тях- състояние на пътната настилка, радиуси на кръстовищата в обхвата на рехабилитацията, обща и частична ширина на улиците и платната и широчина и състояние на тротоарите и обезопасителните съоръжения.
Разглежданите участъци са с приблизителна обща дължина 4.8км. Обекти на инвестицията от българска страна са осем улици/участъци от улици на територията на град Бяла, а именно: УЛИЦА „Р. ДИМИТРИЕВ“, с обхват – от ул. Бенковска до ул. Стефан Стамболов /път II-51/ с приблизителна дължина 350 м; УЛИЦА „М. ПАПАСЧИКОВ“, с обхват – от ул. Сан Стефано до ул. Стефан Стамболов /път II-51/ с приблизителна дължина 750 м; УЛИЦА „5-ТИ ОКТОМВРИ“, с обхват – от ул. Бенковска до ул. Бунар Хисар за връзка с път II-51 с приблизителна дължина 200 м; УЛИЦА „ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ“, с обхват – от ул. Радко Димитриев до ул. Стефан Стамболов /път II-51/ с приблизителна дължина 450 м; УЛИЦА „11-ти декември“, с обхват – от ул. Бенковска до ул. Стефан Стамболов /път II-51/ с приблизителна дължина 1250 м; УЛИЦА „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, с обхват – от ул. Васил Априлов до ул. Александър Стамболийски с приблизителна дължина 350 м; УЛИЦА „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, с обхват – от ул. Гео Милев до ул. Никола Петков /път II-54/ с приблизителна дължина 1000м (2 платна х 500 м с разделителна ивица); УЛИЦА „В. АПРИЛОВ“, с обхват – от ул. Гео Милев до ул. Никола Петков /път II-54/ с приблизителна дължина 450 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Връзка с нас: